X
تبلیغات
رایتل

ما سه نفر
زندگی جدید من و بابام و داداش کوچولوم 

این پست و خورد خورد نوشته بودم دیگه امتحانام که عقب افتاد امروز کامل کردم گفتم بذارم.ماجرای این پنجشنبه جمعه رم شاید وقت شه سه شنبه بنویسم.


کارای خونه رو همیشه ما خودمون انجام میدیم یعنی بیشترشو بابا انجام میده منم کمکش میکنم.عرفان که اومد پیشمون میخواست که اونم تو کارا کمک کنه.

بابا میگفت تو خونه رو به هم نریزی و اتاق خودتو مرتب کنی بزرگترین کمکه. ولی میگفت نه مثلا میخوام خونرو جاروبرقی کنم.یا شیشه هارو تمیز کنم!!

حالا یه روز عرفان باز گیر داده بود که کمک کنه. بابا میخواست لباسارو بریزه تو ماشین گفت من میرم میارم ولی بابا گفت تو نمی تونی سنگینه. بابا داشت میرفت بالا دنبالش رفت بعد صدای خنده عرفان اومد بعدشم بابا گفت: الان مثلا داری کمک میکنی دیگه..

من رفتم دیدم کل لباسا رو پله ها ریخته پایین.عرفانم غش کرده بود از خنده.

همونطور با خنده جمع میکرد میگفت: خوب شد دیگه خسته نشدید لباسا خودشون اومدن پایین...منو بابا هم فقط با خنده نگاه کردیم خودش همه رو جمع کرد ریخت تو سبد.بابا سبد و برد تو آشپزخونه عرفان گفت من بریزم تو ماشین بلدم بلدم دیگه خوب کمک میکنم قوله قول...

بابا گفت باشه بریز تا بیام بعد رفت بیرون آشپزخونه منم یه کم نگاش کردم دیگه منم رفتم بیرون.

وقتی داشتم لباسارو از تو ماشین در میوردم دیدم واااای همه خراب شدن...همه لباسا رنگشون رفته بود سفید شده بود...کامل سفیدم نه تیکه تیکه سفید بود اصلا رنگا یه وضی شده بودا.بابا رو صدا کردم بابا خیلی تعجب کرد گفت یعنی چی اینا چرا این جوری شدن ؟انگار وایتکس خورده باشن...

من خندم گرفت گفتم اشتباهی وایتکس ریختین بابا؟ گفت نه مایع همیشگی رو ریختم بعد یهو گفت آخ عرفان.

بعد صداش کرد گفت عرفان خان بیا اینجا ببینم. عرفان اومد بابا گفت تو تو ماشین چیزی ریختی؟ 

گفت آره دیگه لباسارو ریختم دیگه..

گفت نه.. شوینده ریختی تو ماشین؟!! بابا داشت حرف میزد اخم کرده بود برای همین عرفان فهمیده بود یه چیزی شده آروم  گفت : مگه شوینده نمیریزین که تمیز بشه؟...

بابا داشت عصبانی میشد دوتا کوبید به در کابینت گفت جواب منو درست بده عرفان تو به شوینده های این تو دست زدی؟!

عرفان یه کم ترسید ولی باز خیلی حاضر جوابی میکرد گفت : خب همه شوینده میریزن دیگه که تمیزشه تو اون تبلیغم خانوما همش میریزن چیه مگه؟!!

بابا دیگه صداشو بردبالا گفت با اجازه کی دست زدی به شوینده ها؟ها؟ مگه من بهت نگفتم فقط لباسارو بریز تا بیام؟نگاه کن چیکار کردی...

 دیگه بغضش گرفت گفت خب منکه نمیخواستم خراب کنم که میخواستم کمک کنم تازه بوی خیلی خوب میداد میخواستم لباسامون خوش بو بشه تقصیر من نیسکه.

بابا عصبانیتش بیشتر شد گفت ساکت ببینم به جای اینکه بگی ببخشید بابا معذرت میخوام میگی تقصیر من نیست؟!!!!

عرفان دیگه داشت گریه ش می گرفت بعد یه لحظه که به من نگاه کرد من اشاره کردم که بگو ببخشید دیگه...

ولی پررو گفت نخیرم کار بد نکردم که اشتباهی شده دیگه خب... 

بابا دیگه خیلی جوش آورد نزدیک بود بزنه تو صورت عرفان  عرفان گفت نه نه داداشی...

هیچوقت به حرف من گوش نمیده ها بعد وقتی بابا دیگه خییییلی عصبانی میشه ازم کمک میخواد.

بابا نزد ولی.. داد زد مگه نمیگم دهنتو ببند.. بچه پررو برو تو اتاق تا بیام تکلیفتو روشن کنم.بجنب.عرفانم دویید رفت دیگه.

بابا عصبانی گفت یه کیسه وردار اینارو بریز توش. داشت میرفت من آروم گفتم بابا میشه ببخشید از قصد نکرده که..

بابا گفت شنیدی بگه ببخشید که ببخشم؟!!

خب بابا هم راس میگفت دیگه.نمی دونم چرا عرفان سختشه بگه ببخشید یعنی هربار که بابا خیلی عصبانی میشه و کار به جاهای خطرناک میرسه سر همینه وگرنه اگه عرفان همون اول یه ببخشید بگه بابا هم عصبانی نمیشه.

بابا رفت بالا منم دیگه سریع لباسارو جمع کردم سریع رفتم بالا پشت در.

عرفان گفت آخه منکه کار بد نکردم اشتباه شد.

بابا گفت وقتی اشتباه کردی فقط باید بگی ببخشید...نگفتم بچه ای که به جای معذرت خواهی حاضر جوابی کنه تنبیه میکنم ها؟دیگه حرف نباشه دستتو بگیر بالا.

دیگه فهمیدم بابا خطکش دستشه میخواد بزنه.

عرفان اونقد گریه داشت نمی تونست حرف بزنه به زور گفت نه نه ببخشید بابا ببخشید دیگه دست نمیزنم دیگه حاضر جوابی نمیکنم قوله قول تو رو خدا...

بعدم فقط گریه می کرد. بابا بلند گفت عرفان بلند شو منو نگاه کن...دفعه بعد به جای ببخشید گفتن حاضر جوابی کنی ،بعد از اینکه خطکش دستم دیدی دیگه هزاربارم بگی ببخشید فایده نداره ها دستتو کبود میکنم فهمیدی چی گفتم؟

عرفان گفت آره فهمیدم بابایی.

باباگفت تا وقتی نگفتمم پاتو از این در نمیذاری بیرون فهمیدی؟!!عرفان هیچی نگفت نمی دونم یادش میره یا از قصد میکنه؟!

بابا داد زد: نشنیدم بگی چشم بابا... گفت چشم چشم بابا.

من دیگه سریع رفتم پایین نمی دونستم لباسارو باید چیکار کنم دوباره رفتم تو آشپزخونه بابا اومد پایین عصبی بود هنوز گفت یعنی چی تو چرا هنوز اونجا وایسادی؟!! گفتم اینا رو چیکار کنم؟

گفت ولش کن شب میبریم بیرون...بعد گفت حتما باید با خطکش بالا سرش وایسم تا شااااید یادش بیفته بگه ببخشید

ولی دیگه موقع شام بابا رفت پیشش دیگه آشتی شدن...سر شامم گفت داداش ببخشید لباساتو خراب کردم

چند روز بعد میخواستیم بریم بیرون عرفان داشت لباس پیدا میکرد بپوشه هی  از تو اتاق داد میزد میگفت صبر کنید صبر کنید دیگه ما حاضر شده بودیم بابا یهو گفت عرفان چه خبره چیکار میکنی؟

منم رفتم تو اتاقش دیدم کل لباساش وسط اتاق ریخته

ناراحت گفت آخه نیستش اون لباس آبیم نیست.. بابا گفت کدوم آبیه؟ گفت همون که نوشته زرد داشت...گفتم عرفان اونو که انداختیم دور...

گفت آخه چرا؟ گفتم وایتکس ریخته بودی تو ماشین خراب شد دیگه.

خییلی عصبانی شد میخواست منو بزنه گفت امیر بدجنس چرا انداختیش دور؟

بابا جلوشو گرفت  گفت یعنی چی اینکار؟من انداختم دور لباس خرابو میندازن دور دیگه بیا اینو بپوش..بعد از بین لباساش یه لباس آبی پیدا کرد.

با حرص از بابا گرفت پرت کرد رو تخت گفت بدم میاد از این.

حالا خوبه خودش خراب کرده بودا ما میکردیم چیکار میکرد دیگه؟!!

بابا عصبانی شد گفت بی ادب نگفتم چیزی رو پرت نکن؟!! برو بیارش .

گفت نمیخوام اونو بپوشم...اون زشته. بابا گفت برو اونو بیار بعد هرچی خواستی بپوش...بجنب.

با اخم رفت آورد اندخت رو لباسای دیگه

 یه لباس قهوه ای داره خیلی دوست داره اونو پیدا کردم گفتم عرفان بیا اینو بپوش خوشت میاد بابا دیگه رفت بیرون گفت عرفان سریع پوشیدیا...

گفتم عرفان خوشت میاد بابا دعوات کنه؟!!چرا اینجوری میکنی؟

دیگه داشت میپوشید گفت آخه اون لباسم خیلی قشنگ بود یه کم پوشیده بودم فقط.گفتم خب خودت خراب کردی دیگه حالا اینم قشنگه دیگه اونو ول کن.

وقتی برگشتیمم لباساشو جمع نمیکرد که آخر بابا گفت تا جمع نکردی حق نداری از اتاق بیای بیرون...یعنی یک دقیقه نشد اومد پرید رو مبل نشست.بابا گفت آقا عرفان نشنیدی چی گفتم؟

گفت خب جمع کردم دیگه...همه لباسارو مچاله کرده بود چپونده بود تو کشو و کمد+یکی از کامنتای فاطمه خانم این ماجرا رو یادم انداخت ببخشیدطولانی شد.


[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 23:40 ] [ amir ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 203408

Online User

ابزار وبمستر